header image

Lijfrente

 

Verkopen op lijfrente zit in de lift. Via die formule kunt u als verkoper geld uit uw woning halen zonder te moeten verhuizen. Een deel van de aankoopprijs wordt meestal betaald als voorschot, onder de vorm van een ‘boeket’. Dat is echter niet verplicht. Het resterende saldo wordt afbetaald onder de vorm van een maandelijkse rente. Die wordt doorgaans jaarlijks geïndexeerd.

De verkoop op lijfrente is de verkoop van een goed waarvan de verkoper de volle of naakte eigendom afstaat aan een koper en waarvan de gedeeltelijke of volledige betaling van de prijs omgezet wordt in een lijfrente die slechts uitdooft bij het overlijden van de renteheffer of na een vooraf bepaalde periode. In plaats van de onmiddellijke en volledige betaling van het onroerend goed, verbindt de koper zich ertoe om maandelijks een vaste som (rente), eventueel verhoogd met de aanpassingen van de index, te betalen aan de verkoper tot die komt te sterven. Het maandelijks bedrag van de afbetaling zal een stuk lager liggen als de verkoper in het huis blijft wonen of het verhuurt.
De verkoop op lijfrente is een kansovereenkomst. Deze verkoop houdt voor elk van de partijen een kans op verlies of winst in, afhankelijk van de overleving of het vooroverlijden van de persoon die de rente ontvangt. Het risico is bijgevolg een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Indien dit onzekere element niet in de overeenkomst terug te vinden is, kan de verkoop op lijfrente worden geannuleerd.

Verkopen via lijfrente of op zoek naar een aankoop via lijfrente ?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek :


Jan-Baptist Van Acker
Erkend vastgoedmakelaar BIV 504.592

jan-baptist@vanackerknokke.be
GSM 0474/32.91.00


Voordelen van een verkoop op lijfrente

 

Voordelen voor de verkoper van lijfrente:

+ een aanvullend perdiodiek inkomen (bovenop het pensioen)

+ de lijfrente is niet belastbaar

+ vermijden van (hoge) successierechten : op een bepaalde leeftijd is het interessanter om geen eigenaar van een onroerend goed

+ discreet : derden weten niets van de verkoop : bij de verkoop van de naakte eigendom kunt u gewoon in uw huidige woning blijven wonen

Voordelen voor de koper van lijfrente (volle eigendom of naakte eigendom):


+ veilige vastgoedbelegging

+ investeren in vastgoed met beperkte aankoop geen financieringskosten, geen hypotecaire lening nodig : De koper heeft geen financiering nodig voor de aankoop van het onroerend goed. Met name in het geval de koper niet in aanmerking kwam voor het bekomen van een financiering (of in geval dit zou zijn aan ongunstige voorwaarden), is dit onmiskenbaar een voordeel. Ook de kosten van een leningsakte worden uitgespaard.

+ lage instapkosten : De koper kan het onroerend goed aankopen zonder onmiddellijk veel eigen middelen. Uiteraard zal hij de notariskosten voor de aankoop en eventuele kosten voor waarborgen moeten betalen doch dit is eerder beperkt. De koper dient niet meteen de volledige koopprijs te betalen doch zal dit gespreid betalen. Op deze wijze beschikt hij dus over uitstel van betaling.

+ een goede huurder bij aankoop van naakte eigendom en behoudt van vruchtgebruik van de verkoper

 

Enkele begrippen

Bouquet/boeket (of voorschot) : De koper kan het onroerend goed aankopen zonder onmiddellijk veel eigen middelen. Uiteraard zal hij de notariskosten voor de aankoop en eventuele kosten voor waarborgen moeten betalen doch dit is eerder beperkt.

Vruchtgebruik: De verkoper kan het recht van vruchtgebruik voorbehouden, voor zichzelf en/of voor een derde (bv. zijn partner of kinderen) (art. 578 e.v. B.W.). Als vruchtgebruiker kan de verkoper het onroerend goed nog verder gebruiken, of verhuren. Een vruchtgebruik eindigt steeds bij het overlijden van diegene ten voordele van wie het werd gevestigd. De koper wordt dan uit kracht van de wet (zonder daartoe iets te moeten ondernemen) volle eigenaar. Heeft de verkoper voor zichzelf een recht van vruchtgebruik voorbehouden en heeft de verkoper ook de lijfrente op zijn hoofd gevestigd, dan eindigt het vruchtgebruik samen met de verplichtingen volgend uit de lijfrente.

Recht van bewoning : De verkoper kan ook een beperkter recht van bewoning voorbehouden, voor zichzelf en/of voor een derde. Eenvoudig gezegd, is een recht van bewoning een “light versie” van het vruchtgebruik. Een recht van bewoning wordt gevestigd en gaat teniet zoals een recht van vruchtgebruik. Het eindigt dus ook met de dood van diegene voor wie het is gevestigd, bij een koop met lijfrente dus meestal bij het overlijden van de verkoper. De bevoegdheden van de titularis van een recht van bewoning zijn echter beperkter dan bij vruchtgebruik, namelijk strikt beperkt tot diens behoeften. Een recht van vruchtgebruik of recht van bewoning kan de verkoper als voordeel bieden dat hij gratis in zijn vertrouwde woning kan blijven verder wonen (hij moet niet verhuizen én hij hoeft geen huur te betalen. En door de blote eigendom te verkopen met lijfrente vererft hij ook nog eens een periodiek inkomen.

Lijfrente op het hoofd van meerdere personen : Het is zelfs mogelijk om meerdere personen als lijf aan te wijzen. Dit kan nuttig zijn tussen partners of indien het verkochte goed in mede-eigendom is tussen meerdere (andere) personen (bv. tussen broers/zussen, zakenpartners). Zijn meerdere personen als lijf aangewezen, dan is de renteplichtige/koper in principe gehouden de rente integraal te betalen totdat alle ‘lijven’ zijn overleden. Partijen zouden anders kunnen overeenkomen en bedingen dat bijvoorbeeld ingeval twee personen als lijf zijn aangewezen, de rente nog maar gedeeltelijk verschuldigd is na het overlijden van een van die personen. Bijvoorbeeld als een man en vrouw hun woning verkopen, kan worden overeengekomen dat zij beide als lijf gelden voor de lijfrente. De koper is dan een rente verschuldigd totdat de man én de vrouw overleden zijn.
Er kan worden overeengekomen dat indien een van hen overlijdt, de rente wordt verminderd. Het is aangewezen hierover goed na te denken en dit uitdrukkelijk in de overeenkomst te voorzien, om alle discussie nadien te vermijden. Bij de berekening van de omvang van de rente moet daarmee natuurlijk rekening worden gehouden. Het moet worden benadrukt dat meerdere ‘lijven’ enkel maar een invloed hebben op de vraag hoe lang de renteplichtige/koper de rente (geheel of gedeeltelijk) verschuldigd is.

 

 

Referenties / recent verkocht op lijfrente

lijfrente Brugge

lijfrente | Brugge

lijfrente middelkerke

lijfrente | Middelkerke

lijfrente knokke

lijfrente | Knokke